Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❃ ĂN CHAY NHẰM VUN BỒI TÂM ĐẠI TỪ BI

❃ TÂM TỪ BI CÓ THỂ GIẢI ĐỘC

❃ TÂM TỪ BI CÓ THỂ GIẢI ĐỘC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ HIỆN NAY KHÔNG THỂ ĂN THỊT

❃ HIỆN NAY KHÔNG THỂ ĂN THỊT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN CHAY HAY KHÔNG ĂN CHAY?

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN CHAY HAY KHÔNG ĂN CHAY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - MUỐN ÐỘ CHÚNG SINH THÌ TRƯỚC HẾT MÌNH ÐỪNG ĂN THỊT

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - MUỐN ÐỘ CHÚNG SINH THÌ TRƯỚC HẾT MÌNH ÐỪNG ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❃ NGUYỆN TỪ NAY VỀ SAU VĨNH VIỄN KHÔNG ĂN THỊT

❃ NGUYỆN TỪ NAY VỀ SAU VĨNH VIỄN KHÔNG ĂN THỊT

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng