Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❃ HẾT LÒNG LÀM THIỆN TÍCH TRỮ ÂM ĐỨC

❃ TỘI PHƯỚC LÀ GÌ? CHÍNH LÀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

❃ TỘI PHƯỚC LÀ GÌ? CHÍNH LÀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ DO MỖI NGƯỜI CÓ NHÂN DUYÊN QUẢ BÁO RIÊNG

❃ DO MỖI NGƯỜI CÓ NHÂN DUYÊN QUẢ BÁO RIÊNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ THIỆN NHÂN THIỆN QUẢ, ÁC NHÂN ÁC BÁO

❃ THIỆN NHÂN THIỆN QUẢ, ÁC NHÂN ÁC BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ QUẢ BÁO TỰ THÂN, ĐÓ LÀ VUI VẺ KHOẺ MẠNH

❃ QUẢ BÁO TỰ THÂN, ĐÓ LÀ VUI VẺ KHOẺ MẠNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ GIẤU PHÁP SẼ BỊ QUẢ BÁO NGU SI

❃ GIẤU PHÁP SẼ BỊ QUẢ BÁO NGU SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐÓ LÀ GIẢI THÍCH HAI CHỮ QUẢ BÁO

❃ ĐÓ LÀ GIẢI THÍCH HAI CHỮ QUẢ BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

❃ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không