Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

BỊ THẦY GIÁO PHẠT, NGÀY HÔM SAU CHA MẸ MUA LỄ VẬT ĐẾN CẢM TẠ THẦY GIÁO

0