Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

TU HÀNH CHO TỐT ĐÂY CHÍNH LÀ BÁO ÂN CHA MẸ VÀ SƯ TRƯỞNG

MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa