Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

ĐỆ TỬ QUY LÀ NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC, RẤT DỄ NHỚ

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC, RẤT DỄ NHỚ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC LÀ THIỆN

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC LÀ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỐN KHOA MỤC LÀ NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC

BỐN KHOA MỤC LÀ NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM THẾ NÀO DUNG HÒA NĂM MỐI QUAN HỆ TRONG NGŨ LUÂN

LÀM THẾ NÀO DUNG HÒA NĂM MỐI QUAN HỆ TRONG NGŨ LUÂN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

NGŨ LUÂN LÀ ĐẠO, NGŨ THƯỜNG LÀ ĐỨC

NGŨ LUÂN LÀ ĐẠO, NGŨ THƯỜNG LÀ ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

NGŨ LUÂN, PHỤ TỪ TỬ HIẾU

NGŨ LUÂN, PHỤ TỪ TỬ HIẾU

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức