Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❀ ĐỆ TỬ QUY LÀ NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC

❀ NGŨ LUÂN LÀ ĐẠO, NGŨ THƯỜNG LÀ ĐỨC

❀ NGŨ LUÂN LÀ ĐẠO, NGŨ THƯỜNG LÀ ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❀ NGŨ LUÂN, PHỤ TỪ TỬ HIẾU

❀ NGŨ LUÂN, PHỤ TỪ TỬ HIẾU

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức