Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❀ ĐỆ TỬ QUY LÀ TÁNH ĐỨC, ĐỨC NĂNG, LÀ MỘT TẤM GƯƠNG TỐT

❀ TÁNH ĐỨC LÀ GÌ? PHẬT LÀ GÌ?

❀ TÁNH ĐỨC LÀ GÌ? PHẬT LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TÁNH ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC LÀ NHƯ NHAU

❀ TÁNH ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC LÀ NHƯ NHAU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không