Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

ĐỆ TỬ QUY LÀ TÁNH ĐỨC, ĐỨC NĂNG, LÀ MỘT TẤM GƯƠNG TỐT

BUÔNG TẬP KHÍ PHIỀN NÃO XUỐNG, TÁNH ĐỨC SẼ TRỞ LẠI

BUÔNG TẬP KHÍ PHIỀN NÃO XUỐNG, TÁNH ĐỨC SẼ TRỞ LẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO Ô NHIỄM

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO Ô NHIỄM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÁNH ĐỨC LÀ GÌ? PHẬT LÀ GÌ?

TÁNH ĐỨC LÀ GÌ? PHẬT LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ UẨN NÀY VIÊN MÃN QUANG MINH, ĐẦY ĐỦ TÁNH ĐỨC

NGŨ UẨN NÀY VIÊN MÃN QUANG MINH, ĐẦY ĐỦ TÁNH ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÁNH ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC LÀ NHƯ NHAU

TÁNH ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC LÀ NHƯ NHAU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không