Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

GIÁO DỤC THÁNH HIỀN, NỀN GIÁO DỤC TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH

BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

KHÔNG CÓ TỰ TÁNH, NHỮNG HIỆN TƯỢNG NÀY SẼ KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ TỰ TÁNH, NHỮNG HIỆN TƯỢNG NÀY SẼ KHÔNG CÓ

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN THANH TỊNH!

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN THANH TỊNH!

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

PHẬT TRÍ LÀ TRONG TỰ TÁNH VỐN ĐÃ ĐẦY ĐỦ TRÍ TUỆ

PHẬT TRÍ LÀ TRONG TỰ TÁNH VỐN ĐÃ ĐẦY ĐỦ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

TẬN HƯ KHÔNG KHẮP PHÁP GIỚI LÀ DO TỰ TÁNH BIẾN HIỆN

TẬN HƯ KHÔNG KHẮP PHÁP GIỚI LÀ DO TỰ TÁNH BIẾN HIỆN

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH ĐÍCH THỰC KHÔNG CÓ TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG

TỰ TÁNH ĐÍCH THỰC KHÔNG CÓ TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN

TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH TỒN TẠI, LÀ BỔN THỂ CỦA TẤT CẢ PHÁP

TỰ TÁNH TỒN TẠI, LÀ BỔN THỂ CỦA TẤT CẢ PHÁP

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

VẠN PHÁP LÀ TỪ TỰ TÁNH CHÚNG TA BIẾN HIỆN RA

VẠN PHÁP LÀ TỪ TỰ TÁNH CHÚNG TA BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không