Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❃ SÁT SANH LÀ NHÂN, QUẢ BÁO LÀ TRONG TƯƠNG LAI BỊ NGƯỜI KHÁC GIẾT

❃ GIẢNG VỀ VIỆC KIÊNG GIẾT, PHÓNG SANH, ĂN CHAY

❃ GIẢNG VỀ VIỆC KIÊNG GIẾT, PHÓNG SANH, ĂN CHAY

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❃ HẾT THẢY SINH VẬT ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC GIẾT HẠI

❃ HẾT THẢY SINH VẬT ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC GIẾT HẠI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - QUẢ BÁO SÁT SANH

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - QUẢ BÁO SÁT SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❃ NGHIỆP SÁT SANH RẤT NẶNG

❃ NGHIỆP SÁT SANH RẤT NẶNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ NHỮNG NGÀY TRỌNG ĐẠI KHÔNG NÊN SÁT SANH

❃ NHỮNG NGÀY TRỌNG ĐẠI KHÔNG NÊN SÁT SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không