Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

HIẾU THUẬN CHA MẸ LÀ ĐỆ NHẤT ĐỨC

CHỮ HIẾU NÀY Ý NGHĨA SÂU RỘNG VÔ CÙNG

CHỮ HIẾU NÀY Ý NGHĨA SÂU RỘNG VÔ CÙNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DƯỠNG THÂN CỦA CHA MẸ

DƯỠNG THÂN CỦA CHA MẸ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HIẾU THUẬN CHA MẸ LÀ ĐỆ NHẤT ĐỨC

HIẾU THUẬN CHA MẸ LÀ ĐỆ NHẤT ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SƯ ĐẠO XÂY DỰNG TRÊN NỀN TẢNG CỦA HIẾU ĐẠO

SƯ ĐẠO XÂY DỰNG TRÊN NỀN TẢNG CỦA HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ANH EM THUẬN, HIẾU TRONG ĐÓ

ANH EM THUẬN, HIẾU TRONG ĐÓ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức