Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❀ HIẾU THUẬN CHA MẸ LÀ ĐỆ NHẤT ĐỨC

❀ CHỮ HIẾU NÀY Ý NGHĨA SÂU RỘNG VÔ CÙNG

❀ CHỮ HIẾU NÀY Ý NGHĨA SÂU RỘNG VÔ CÙNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ DƯỠNG THÂN CỦA CHA MẸ

❀ DƯỠNG THÂN CỦA CHA MẸ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ HIẾU THUẬN CHA MẸ LÀ ĐỆ NHẤT ĐỨC

❀ HIẾU THUẬN CHA MẸ LÀ ĐỆ NHẤT ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ANH EM THUẬN, HIẾU TRONG ĐÓ

❀ ANH EM THUẬN, HIẾU TRONG ĐÓ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức