Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❋ HOẠ PHƯỚC TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN?

❋ KHÔNG PHÂN BIỆT NHÂN QUẢ, THIỆN ÁC, ĐÚNG SAI

❋ KHÔNG PHÂN BIỆT NHÂN QUẢ, THIỆN ÁC, ĐÚNG SAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ NHÂN QUẢ CỦA AI, NGƯỜI ĐÓ TỰ CHỊU

❋ NHÂN QUẢ CỦA AI, NGƯỜI ĐÓ TỰ CHỊU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ BÀN VỀ CÁCH XỬ LÝ NẠN THAM QUAN VÀ KHUYÊN NÊN MẠNH DẠN CÔNG KHAI GIÁO DỤC NHÂN QUẢ

❋ BÀN VỀ CÁCH XỬ LÝ NẠN THAM QUAN VÀ KHUYÊN NÊN MẠNH DẠN CÔNG KHAI GIÁO DỤC NHÂN QUẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❋ NHÂN QUẢ TRƯỚC SAU, HỌ KHÔNG BIẾT ĐƯỢC

❋ NHÂN QUẢ TRƯỚC SAU, HỌ KHÔNG BIẾT ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ NHƯ VẬY LÀ NHÂN QUẢ SANH TỬ TRONG LỤC THÚ

❋ NHƯ VẬY LÀ NHÂN QUẢ SANH TỬ TRONG LỤC THÚ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ TỘI PHƯỚC LÀ GÌ? CHÍNH LÀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

❋ TỘI PHƯỚC LÀ GÌ? CHÍNH LÀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

❋ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không