Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

KHAI THỊ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❀ THẾ GIỚI CỰC LẠC KHÔNG CÓ KHUYẾT ĐIỂM

❀ THẾ GIỚI CỰC LẠC KHÔNG CÓ KHUYẾT ĐIỂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ VẠN NGƯỜI TU VẠN NGƯỜI VÃNG SANH

❀ VẠN NGƯỜI TU VẠN NGƯỜI VÃNG SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ CĂN BẢN LÀ GÌ VẬY? CĂN BẢN LÀ TÂM

❀ CĂN BẢN LÀ GÌ VẬY? CĂN BẢN LÀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ CHÚNG SINH TỰ MÌNH GIÁC NGỘ TỰ MÌNH ĐỘ MÌNH

❀ CHÚNG SINH TỰ MÌNH GIÁC NGỘ TỰ MÌNH ĐỘ MÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĐÂY LÀ ĐẠI BỐ THÍ

❀ ĐÂY LÀ ĐẠI BỐ THÍ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ NHỮNG DANH XƯNG NÀY KHÔNG PHẢI THẦN TIÊN

❀ NHỮNG DANH XƯNG NÀY KHÔNG PHẢI THẦN TIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TOÀN BỘ TINH TUÝ PHẬT PHÁP Ở TRONG ĐÓ CẢ

❀ TOÀN BỘ TINH TUÝ PHẬT PHÁP Ở TRONG ĐÓ CẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ SINH THIÊN LÀ DO ĐẠO LÝ NÀY MÀ ĐƯỢC SINH

❀ SINH THIÊN LÀ DO ĐẠO LÝ NÀY MÀ ĐƯỢC SINH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĐI QUA MỘT RỪNG HOA MÀ CHẲNG ĐỘNG LÁ NÀO

❀ ĐI QUA MỘT RỪNG HOA MÀ CHẲNG ĐỘNG LÁ NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TƯỚNG TUỲ TÂM CHUYỂN, CẢNH TUỲ TÂM CHUYỂN

❀ TƯỚNG TUỲ TÂM CHUYỂN, CẢNH TUỲ TÂM CHUYỂN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không