Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

THẾ GIỚI CỰC LẠC KHÔNG CÓ KHUYẾT ĐIỂM

THẾ GIỚI CỰC LẠC KHÔNG CÓ KHUYẾT ĐIỂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁO DỤC TRƯỚC HẾT PHẢI LÀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

GIÁO DỤC TRƯỚC HẾT PHẢI LÀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẠN NGƯỜI TU VẠN NGƯỜI VÃNG SANH

VẠN NGƯỜI TU VẠN NGƯỜI VÃNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CĂN BẢN LÀ GÌ VẬY? CĂN BẢN LÀ TÂM

CĂN BẢN LÀ GÌ VẬY? CĂN BẢN LÀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG SINH TỰ MÌNH GIÁC NGỘ TỰ MÌNH ĐỘ MÌNH

CHÚNG SINH TỰ MÌNH GIÁC NGỘ TỰ MÌNH ĐỘ MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ ĐẠI BỐ THÍ

ĐÂY LÀ ĐẠI BỐ THÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC SAO ĐẸP ĐẾN NHƯ VẬY?

THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC SAO ĐẸP ĐẾN NHƯ VẬY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHỮNG DANH XƯNG NÀY KHÔNG PHẢI THẦN TIÊN

NHỮNG DANH XƯNG NÀY KHÔNG PHẢI THẦN TIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ, ĐỀU LÀ TỪ TRONG TỰ TÁNH

LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ, ĐỀU LÀ TỪ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN NGHIỆP, PHƯỚC ĐỨC, CHÍNH LÀ QUÊN MÌNH VÌ NGƯỜI

THIỆN NGHIỆP, PHƯỚC ĐỨC, CHÍNH LÀ QUÊN MÌNH VÌ NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TOÀN BỘ TINH TUÝ PHẬT PHÁP Ở TRONG ĐÓ CẢ

TOÀN BỘ TINH TUÝ PHẬT PHÁP Ở TRONG ĐÓ CẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SINH THIÊN LÀ DO ĐẠO LÝ NÀY MÀ ĐƯỢC SINH

SINH THIÊN LÀ DO ĐẠO LÝ NÀY MÀ ĐƯỢC SINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐI QUA MỘT RỪNG HOA MÀ CHẲNG ĐỘNG LÁ NÀO

ĐI QUA MỘT RỪNG HOA MÀ CHẲNG ĐỘNG LÁ NÀO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không