Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

KHÔNG DÁM LÀM CÀN LÀM BẬY, MÀ NGAY CẢ KHỞI MỘT NIỆM ÁC CŨNG NGHĨ CÓ LỖI VỚI CHA MẸ, THẦY GIÁO

0