Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❃ KHÔNG NÊN TẠO TÁC ÁC NGHIỆP

❃ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

❃ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ÁC GIẢ ÁC BÁO, THIỆN GIẢ THIỆN BÁO

❃ ÁC GIẢ ÁC BÁO, THIỆN GIẢ THIỆN BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ ĐÓ LÀ GIẢI THÍCH HAI CHỮ QUẢ BÁO

❃ ĐÓ LÀ GIẢI THÍCH HAI CHỮ QUẢ BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ QUẢ BÁO TỰ THÂN, ĐÓ LÀ VUI VẺ KHOẺ MẠNH

❃ QUẢ BÁO TỰ THÂN, ĐÓ LÀ VUI VẺ KHOẺ MẠNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ THIỆN NHÂN THIỆN QUẢ, ÁC NHÂN ÁC BÁO

❃ THIỆN NHÂN THIỆN QUẢ, ÁC NHÂN ÁC BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không