Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❃ NGƯỜI SƠ HỌC CẦN CÓ THẦY GIÁO, CHA MẸ CHỈ DẠY CHO HỌ

❃ LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI CON DÂU TỐT?

❃ LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI CON DÂU TỐT?

Giảng giải: Cô Giáo Dương Thục Phân
Việt dịch: Nhóm Học Làm Người Tốt

Số bài: 3
❃ LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI MẸ CHỒNG HOẶC MẸ VỢ TỐT?

❃ LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI MẸ CHỒNG HOẶC MẸ VỢ TỐT?

Giảng giải: Cô Giáo Dương Thục Phân
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 2
❃ CON TRẺ HỌC TẬP LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

❃ CON TRẺ HỌC TẬP LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 2
❃ CHA MẸ BẢO, CHỚ LÀM BIẾNG

❃ CHA MẸ BẢO, CHỚ LÀM BIẾNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ CHA MẸ TRÁCH, PHẢI THỪA NHẬN

❃ CHA MẸ TRÁCH, PHẢI THỪA NHẬN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ CON TRẺ CẦN CÓ NGƯỜI THẦY TỐT

❃ CON TRẺ CẦN CÓ NGƯỜI THẦY TỐT

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4
❃ LUẬN VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

❃ LUẬN VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa