Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❋ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

❋ CƯ SĨ SỢ NHÂN QUẢ, NHÂN QUẢ SỢ HÒA THƯỢNG

❋ CƯ SĨ SỢ NHÂN QUẢ, NHÂN QUẢ SỢ HÒA THƯỢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

❋ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ HỄ CÓ TƯỚNG BÈN CÓ NHÂN QUẢ

❋ HỄ CÓ TƯỚNG BÈN CÓ NHÂN QUẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

❋ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ NHÂN QUẢ CỦA AI, NGƯỜI ĐÓ TỰ CHỊU

❋ NHÂN QUẢ CỦA AI, NGƯỜI ĐÓ TỰ CHỊU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ NHÂN QUẢ THÔNG BA ĐỜI  CHÚNG TA PHẢI BIẾT

❋ NHÂN QUẢ THÔNG BA ĐỜI CHÚNG TA PHẢI BIẾT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không