Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN  LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MỘT

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN  LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP HAI

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP HAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN  LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP BA

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP BA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN  LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP BỐN

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN  LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP NĂM

* PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa