Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MỘT - DẪN NHẬP

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MỘT - DẪN NHẬP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP BA - NGUYỆN THỨ NHẤT - LỄ KÍNH CHƯ PHẬT

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP BA - NGUYỆN THỨ NHẤT - LỄ KÍNH CHƯ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP BỐN - NGUYỆN THỨ HAI - XƯNG TÁN NHƯ LAI

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP BỐN - NGUYỆN THỨ HAI - XƯNG TÁN NHƯ LAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP NĂM - NGUYỆN THỨ BA - RỘNG TU CÚNG DƯỜNG

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP NĂM - NGUYỆN THỨ BA - RỘNG TU CÚNG DƯỜNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP SÁU - NGUYỆN THỨ BỐN SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP SÁU - NGUYỆN THỨ BỐN SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP BẢY - NGUYỆN THỨ NĂM - TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP BẢY - NGUYỆN THỨ NĂM - TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP TÁM - NGUYỆN THỨ SÁU - THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP TÁM - NGUYỆN THỨ SÁU - THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP CHÍN - NGUYỆN THỨ BẢY - THỈNH PHẬT TRỤ THẾ

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP CHÍN - NGUYỆN THỨ BẢY - THỈNH PHẬT TRỤ THẾ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI - NGUYỆN THỨ TÁM - THƯỜNG TUỲ PHẬT HỌC

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI - NGUYỆN THỨ TÁM - THƯỜNG TUỲ PHẬT HỌC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI BỐN - KHUYẾN CHÚC THỌ TRÌ ​​​​​​​

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI BỐN - KHUYẾN CHÚC THỌ TRÌ ​​​​​​​

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI NĂM - TRÙNG TỤNG

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI NĂM - TRÙNG TỤNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI BẢY - KỆ TỤNG XƯNG TÁN NHƯ LAI

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI BẢY - KỆ TỤNG XƯNG TÁN NHƯ LAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI TÁM - KỆ TỤNG QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI TÁM - KỆ TỤNG QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI - CHÍN KỆ TỤNG SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP MƯỜI - CHÍN KỆ TỤNG SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP HAI MƯƠI - KỆ TỤNG TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

❀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA - TẬP HAI MƯƠI - KỆ TỤNG TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa