Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❀ VÌ SAO PHẢI BUÔNG XUỐNG?

❀ VÌ SAO PHẢI BUÔNG XUỐNG?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG XUỐNG BÈN TRỞ VỀ TỰ TÁNH

❀ BUÔNG XUỐNG BÈN TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không