Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❀ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG

❀ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Chơn

Số bài: 8
❀ PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO LƯỢC GIẢNG

❀ PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 8
❀ KINH TỨ THẬP HOA NGHIÊM PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN, CHƯƠNG CÁT TƯỜNG VÂN TỲ KHEO GIẢNG GIẢI

❀ KINH TỨ THẬP HOA NGHIÊM PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN, CHƯƠNG CÁT TƯỜNG VÂN TỲ KHEO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 13
❀ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

❀ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 216
❀ TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG GIẢI

❀ TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 114
❀ TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN GIẢNG GIẢI

❀ TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dich: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 46
❀ PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

❀ PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 7
❀ SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC

❀ SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 5
❀ PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH GIẢNG KÝ

❀ PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH GIẢNG KÝ

Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC GIẢNG GIẢI

❀ PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 5
❀ PHẬT THUYẾT THANH TỊNH TÂM KINH GIẢNG KÝ

❀ PHẬT THUYẾT THANH TỊNH TÂM KINH GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 1734
KHAI THỊ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

KHAI THỊ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 6643
PHÁP NGỮ THEO CHỦ ĐỀ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

PHÁP NGỮ THEO CHỦ ĐỀ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 75