Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

* TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN GIẢNG GIẢI

* TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dich: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 43
* PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

* PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 6
* SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC

* SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 5
* PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH GIẢNG KÝ

* PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH GIẢNG KÝ

Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

* PHẬT THUYẾT THANH TỊNH TÂM KINH GIẢNG KÝ

* PHẬT THUYẾT THANH TỊNH TÂM KINH GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không