Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

PHÁP NGỮ THEO CHỦ ĐỀ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❀ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

❀ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 9
❀ QUY Y TAM BẢO - TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

❀ QUY Y TAM BẢO - TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Nhóm Cư Sĩ Diệu Âm

❀ PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

❀ PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 22
❀ VIỆC LỚN SANH TỬ

❀ VIỆC LỚN SANH TỬ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 7
❀ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

❀ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 3
❀ LỤC HÒA, LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

❀ LỤC HÒA, LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

GIảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
VIệt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 2
❀ HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

❀ HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM

❀ HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 15
❀ NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

❀ NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN,  NGUYỆN SANH NƯỚC KIA

❀ PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN, NGUYỆN SANH NƯỚC KIA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ LÀ PHẬT

❀ TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

❀ Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 7
❀ TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

❀ TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

❀ BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ SANH TỬ LÀ VIỆC ĐẠI TRỌNG

❀ SANH TỬ LÀ VIỆC ĐẠI TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

❀ TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Viên Thắng

Số bài: 12
❀ HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

❀ HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 12
❀ LỢI LẠC HỮU TÌNH

❀ LỢI LẠC HỮU TÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

❀ TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không