Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

PHÁP NGỮ THEO CHỦ ĐỀ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO, GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO, GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 9
QUY Y TAM BẢO, TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

QUY Y TAM BẢO, TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 22
VIỆC LỚN SANH TỬ

VIỆC LỚN SANH TỬ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 7
TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 3
LỤC HÒA, LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

LỤC HÒA, LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM

HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 3
NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN, NGUYỆN SANH NƯỚC KIA

PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN, NGUYỆN SANH NƯỚC KIA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ LÀ PHẬT

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 7
TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SANH TỬ LÀ VIỆC ĐẠI TRỌNG

SANH TỬ LÀ VIỆC ĐẠI TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 12
HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 12
LỢI LẠC HỮU TÌNH

LỢI LẠC HỮU TÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không