Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❀ ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG - HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

❀ ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG - HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ SỬA XƯA TU NAY, RỬA TÂM ĐỔI HẠNH

❀ SỬA XƯA TU NAY, RỬA TÂM ĐỔI HẠNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG  CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

❀ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 - MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

❀ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 - MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Hà

❀ THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

❀ THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

❀ CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 8
❀ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

❀ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang