Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Hà

THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHAI THỊ GỬI ĐẾN ĐỒNG TU VIỆT NAM - GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ, SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TÔN GIÁO CHÍ THIỆN VIÊN MÃN

KHAI THỊ GỬI ĐẾN ĐỒNG TU VIỆT NAM - GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ, SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TÔN GIÁO CHÍ THIỆN VIÊN MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Việt dịch: Nhóm Học Làm Người Tốt

NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 3
HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 4
HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 7
SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH VỚI CÁC ĐỒNG TU TỊNH ĐỘ HIỆN NAY

ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH VỚI CÁC ĐỒNG TU TỊNH ĐỘ HIỆN NAY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 6