Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi mốt

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi mốt

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - TẬP BỐN MƯƠI HAI

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - TẬP BỐN MƯƠI HAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi ba

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi ba

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi bốn

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi bốn

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi năm

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi năm

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi sáu

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi sáu

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi bảy

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi bảy

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi tám

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi tám

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi chín

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập bốn mươi chín

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi mốt

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi mốt

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi hai

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi hai

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi ba

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi ba

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi bốn

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi bốn

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi năm

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi năm

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi sáu

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi sáu

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi bảy

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi bảy

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi tám

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi tám

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi chín

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập năm mươi chín

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà