Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI MỐT

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI MỐT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI HAI

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI HAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI BA

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI BA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA  - Tập SÁU MƯƠI BỐN

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA  - Tập SÁU MƯƠI NĂM

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA  - Tập SÁU MƯƠI SÁU

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI SÁU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI BẢY

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI BẢY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI TÁM

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập SÁU MƯƠI TÁM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập SÁU MƯƠI CHÍN

* PHẬT THUYẾT KINH A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập SÁU MƯƠI CHÍN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA  - Tập BẢY MƯƠI

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA  - Tập BẢY MƯƠI MỐT

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI MỐT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA  - Tập BẢY MƯƠI HAI

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI HAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA  - Tập BẢY MƯƠI BA

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI BA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA  - Tập BẢY MƯƠI BỐN

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA  - Tập BẢY MƯƠI NĂM

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA  - Tập BẢY MƯƠI SÁU

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI SÁU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA  - Tập BẢY MƯƠI BẢY

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI BẢY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI TÁM

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI TÁM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI CHÍN

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập BẢY MƯƠI CHÍN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập TÁM MƯƠI

* PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA - Tập TÁM MƯƠI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà