Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP MỘT - A

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP MỘT - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP MỘT - B

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP MỘT - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP HAI - A

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP HAI - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP HAI - B

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP HAI - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BA - A

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BA - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BA - B

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BA - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BỐN - A

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BỐN - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BỐN - B

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BỐN - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP NĂM - A

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP NĂM - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP NĂM - B

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP NĂM - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP SÁU - A

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP SÁU - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP SÁU - B

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP SÁU - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BẢY - A

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BẢY - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BẢY - B

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP BẢY - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP TÁM - A

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP TÁM - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP TÁM - B

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP TÁM - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP CHÍN - A

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP CHÍN - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP CHÍN - B

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP CHÍN - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI - A

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI - B

❀ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa