Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

GỐC LÀ HIẾU THUẬN CHA MẸ, PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG

ĐÓ LÀ TÂM CUNG KÍNH CHÂN THÀNH VƯỢT TRÊN THẦY MÌNH

ĐÓ LÀ TÂM CUNG KÍNH CHÂN THÀNH VƯỢT TRÊN THẦY MÌNH

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

LÚC ĐÓ THẦY CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG RẤT LỚN

LÚC ĐÓ THẦY CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG RẤT LỚN

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

MỘT THẦY GIÁO TỐT NHƯ VẬY, ĐẾN ĐÂU ĐỂ TÌM?

MỘT THẦY GIÁO TỐT NHƯ VẬY, ĐẾN ĐÂU ĐỂ TÌM?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẦY GIÁO TƯ THỤC CŨNG THỰC HIỆN VIÊN MÃN ĐỆ TỬ QUY

THẦY GIÁO TƯ THỤC CŨNG THỰC HIỆN VIÊN MÃN ĐỆ TỬ QUY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẦY NÓI TÔI CHỈ CÓ THỂ DẠY EM ĐƯỢC NĂM NĂM

THẦY NÓI TÔI CHỈ CÓ THỂ DẠY EM ĐƯỢC NĂM NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÌM ĐÂU RA HỌC TRÒ PHỤC TÙNG THẦY MỘT TRĂM PHẦN TRĂM

TÌM ĐÂU RA HỌC TRÒ PHỤC TÙNG THẦY MỘT TRĂM PHẦN TRĂM

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không