Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

GỐC LÀ HIẾU THUẬN CHA MẸ, PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG

CÁI HỌC TUY NHỚ, CHƯA ĐỦ ĐỂ LÀM THẦY

CÁI HỌC TUY NHỚ, CHƯA ĐỦ ĐỂ LÀM THẦY

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

GỐC LÀ HIẾU THUẬN CHA MẸ, PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG

GỐC LÀ HIẾU THUẬN CHA MẸ, PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU ĐI XA KHÔNG ĐƯỢC RỜI THẦY QUÁ XA

NẾU ĐI XA KHÔNG ĐƯỢC RỜI THẦY QUÁ XA

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng