Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

GỐC LÀ HIẾU THUẬN CHA MẸ, PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG

LỚN LÊN KHÔNG NGHE LỜI CHA MẸ, KHÔNG NGHE LỜI THẦY GIÁO

LỚN LÊN KHÔNG NGHE LỜI CHA MẸ, KHÔNG NGHE LỜI THẦY GIÁO

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

SƯ ĐẠO KIẾN TẠO TRÊN NỀN TẢNG HIẾU ĐẠO

SƯ ĐẠO KIẾN TẠO TRÊN NỀN TẢNG HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

BA NGƯỜI CÙNG ĐI NHẤT ĐỊNH CÓ THẦY TA

BA NGƯỜI CÙNG ĐI NHẤT ĐỊNH CÓ THẦY TA

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không