Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

SƯ PHỤ CỦA NGÀI CŨNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI TẦM THƯỜNG. VÌ SƯ PHỤ CỦA NGÀI CÓ THỂ QUÁN CƠ

0