Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❃ TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ MỘT THỂ

❃ THÌ RA TA VÀ PHẬT LÀ NHẤT THỂ

❃ THÌ RA TA VÀ PHẬT LÀ NHẤT THỂ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐÂY GỌI LÀ NHẤT THỂ MỘT ĐỜI!

❃ ĐÂY GỌI LÀ NHẤT THỂ MỘT ĐỜI!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

❃ CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TẤT CẢ CHÚNG SANH CÙNG CHÍNH MÌNH LÀ MỘT THỂ

❃ TẤT CẢ CHÚNG SANH CÙNG CHÍNH MÌNH LÀ MỘT THỂ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐÍCH THỰC LÀ CÙNG MỘT THỂ

❃ ĐÍCH THỰC LÀ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TẠI SAO VỐN CHÚNG TA NHẤT THỂ?

❃ TẠI SAO VỐN CHÚNG TA NHẤT THỂ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không