Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❃ PHẢI YÊU THƯƠNG, PHẢI LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ

❃ PHẢI YÊU THƯƠNG, PHẢI LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ

❃ PHẢI YÊU THƯƠNG, PHẢI LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TÂM TỪ BI CÓ THỂ GIẢI ĐỘC

❃ TÂM TỪ BI CÓ THỂ GIẢI ĐỘC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

❃ TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ YÊU THƯƠNG TẤT CẢ CHÚNG SANH VÔ ĐIỀU KIỆN. NGÀY 20 - 07 - 2019

❃ YÊU THƯƠNG TẤT CẢ CHÚNG SANH VÔ ĐIỀU KIỆN. NGÀY 20 - 07 - 2019

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ