Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❋ THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN LÀ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ, PHẢI THỜI THỜI KHẮC KHẮC GHI NHỚ TRONG TÂM

❋ ĐỌC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

❋ ĐỌC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân

❋ THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

❋ THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Lê Anh Minh

❋ CON TRẺ PHẢI DẠY CÁC EM NIỆM CẢM ỨNG THIÊN

❋ CON TRẺ PHẢI DẠY CÁC EM NIỆM CẢM ỨNG THIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

❋ COI CẢM ỨNG THIÊN LÀ CÔNG KHOÁ HÀNG NGÀY

❋ COI CẢM ỨNG THIÊN LÀ CÔNG KHOÁ HÀNG NGÀY

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng