Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

THỜI XƯA THÌ AI CŨNG BIẾT CHA MẸ CÓ ÂN ĐỨC LỚN VỚI TA, NGANG HÀNG VỚI CHA MẸ LÀ THẦY GIÁO

0