Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❃ PHÓNG SANH LÀ VÔ UÝ BỐ THÍ

❃ PHÓNG SANH THẾ NÀO?

❃ PHÓNG SANH THẾ NÀO?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

❃ PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

❃ QUÝ VỊ NÓI BA NGÀY SAU PHÓNG SANH

❃ QUÝ VỊ NÓI BA NGÀY SAU PHÓNG SANH

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

❃ CỨU NGƯỜI CŨNG LÀ PHÓNG SANH!

❃ CỨU NGƯỜI CŨNG LÀ PHÓNG SANH!

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

❃ CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

Số bài: 13
❃ NGHIỆP SÁT SANH RẤT NẶNG

❃ NGHIỆP SÁT SANH RẤT NẶNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không