Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP MỘT - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP MỘT - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP MỘT - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP MỘT - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP HAI - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP HAI - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP HAI - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP HAI - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BA - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BA - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BA - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BA - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BỐN - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BỐN - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BỐN - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BỐN - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP NĂM - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP NĂM - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP NĂM - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP NĂM - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP SÁU - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP SÁU - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP SÁU - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP SÁU - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BẢY - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BẢY - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BẢY - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BẢY - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP TÁM - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP TÁM - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP TÁM - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP TÁM - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP CHÍN - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP CHÍN - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP CHÍN - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP CHÍN - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP MƯỜI - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP MƯỜI - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP MƯỜI - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP MƯỜI - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả