Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP MỘT  - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP MỘT - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP MỘT - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP MỘT - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP HAI  - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP HAI - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP HAI - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP HAI - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BA  - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BA - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BA - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BA - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BỐN - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BỐN - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BỐN - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BỐN - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP NĂM - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP NĂM - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP NĂM - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP NĂM - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP SÁU - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP SÁU - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP SÁU - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP SÁU - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BẢY - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BẢY - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BẢY - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP BẢY - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP TÁM - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP TÁM - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP TÁM - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP TÁM - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP CHÍN - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP CHÍN - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP CHÍN - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP CHÍN - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP MƯỜI - A

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP MƯỜI - A

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP MƯỜI - B

❀ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN - TẬP MƯỜI - B

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang