Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

* TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

* TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI - TẬP MỘT

* TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI - TẬP MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

* TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI - TẬP HAI

* TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI - TẬP HAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

* TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI - TẬP BA

* TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI - TẬP BA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây