Ñeä Töû Quy laø tri thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi.
Toå Tieân nhaân haäu giuùp ñôõ cho neân
Quoác Gia, xaõ hoäi, ñôøi soáng cuûa Quyù vò
khi thöïc haønh seõ ñöôïc keát quaû toát ñeïp

detuquy.edu.vn

❃ TỔ TIÊN ĐỂ LẠI CHO CHÚNG TA NHỮNG THỨ TỐT ĐẸP, ÂN SÂU ĐẠI ĐỨC KHÔN SÁNH

❃ HỌC SỰ KHIÊM HẠ VÀ CUNG KÍNH CỦA NGƯỜI XƯA

❃ HỌC SỰ KHIÊM HẠ VÀ CUNG KÍNH CỦA NGƯỜI XƯA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TẤT CẢ ĐỀU Ở NƠI HAI CHỮ THÀNH KÍNH

❃ TẤT CẢ ĐỀU Ở NƠI HAI CHỮ THÀNH KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐỨC TỔ TIÊN CHỨA QUÁ DÀY!

❃ ĐỨC TỔ TIÊN CHỨA QUÁ DÀY!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TỔ TÔNG ĐÃ THA THỨ, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ GIẢ!

❃ TỔ TÔNG ĐÃ THA THỨ, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ GIẢ!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ CHÚNG TA PHẢI HIỂN DƯƠNG ĐỨC HẠNH TỔ TIÊN

❃ CHÚNG TA PHẢI HIỂN DƯƠNG ĐỨC HẠNH TỔ TIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ NGƯỜI XƯA NÓI TÌNH LÝ PHÁP ĐỀU CHU ĐÁO

❃ NGƯỜI XƯA NÓI TÌNH LÝ PHÁP ĐỀU CHU ĐÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không